ജഗതി നടക്കുന്നു

ജഗതി നടക്കുന്നു

Download Hi-Res

A meme mix of Arassumoottil Appukuttan (Jagathy) and Pazhamkanji Velappan (Jagathy) walking.

Movie: Yoddha (1992), Kavadiyattam (1993)

Category
Malayalam-Movies

Tags
#yoddha #kavadiyattam #jagathy #arassumoottilappukkuttan #pazhamkanjivelappan #sleeveless-shirt #trouser #tired #അരശുംമൂട്ടിൽ-അപ്പുക്കുട്ടൻ #പഴങ്കഞ്ഞി-വേലപ്പൻ #യോദ്ധ #കാവടിയാട്ടം #ഷർട്ട് #ബനിയൻ #നിക്കർ #ക്ഷീണം #ഗമ #ജാഡ

More memes from Yoddha (1992), Kavadiyattam (1993)