ജഗതി ഗേറ്റ് കടന്ന് വരുന്നു

ജഗതി ഗേറ്റ് കടന്ന് വരുന്നു

Download Hi-Res

Arassumoottil Appukuttan (Jagathy) returning home tired wearing a baniyan and trouser.

Movie: Yoddha (1992)

Dialogues: വസൂ, ദേ തോറ്റ് തുന്നംപാടി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മോൻ. അവനെന്തേലും തിന്നാൻ കൊടുക്ക്. എന്തെങ്കിലും പോരാ, സ്വല്പം കനമായിട്ടുതന്നെ വേണം.

Video Timestamp:Category
Malayalam-Movies

Tags
#yoddha #jagathy #arassumoottilappukkuttan #sleeveless-shirt #trouser #tired #അരശുംമൂട്ടിൽ-അപ്പുക്കുട്ടൻ #യോദ്ധ #ബനിയൻ #നിക്കർ #ക്ഷീണം

More memes from Yoddha (1992)